All for Joomla All for Webmasters

Egzamin na Uprawnienia Budowlane

Druki:

Wniosek o nadanie uprawnień budowlanych
Wniosek o wyznaczenie terminu egzaminu

Formularz osobowy

Obowiązujące formularze do dokumentowania praktyki zawodowej

Oświadczenie potwierdzające odbycie praktyki zawodowej

Zbiorcze zestawienie odbytej praktyki

Zbiorcze zestawienie odbytej praktyki (wersja angielska)

Prośbą o wydanie zaświadczenia opiekuna praktyki 

Wniosek o wydanie potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych wydanej przez OKK ŚlOIIB (2016)  

TERYT dla województwa Śląskiego

Obowiązujące akty prawne

 


 

Katowice, dnia 7 grudnia 2018 r.

 

K O M U N I K A T Nr 6/2018

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa informuje, że zgodnie z § 3 Regulaminu Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej oraz § 3 regulaminu postępowania kwalifikacyjnego i § 2 regulaminu przeprowadzania egzaminów i nadawania uprawnień budowlanych:

Wnioski w sprawach nadawania uprawnień budowlanych

oraz wnioski osób, które już przeszły pozytywnie proces weryfikacji
a nie przystąpiły do egzaminu bądź nie zdały egzaminu

przyjmowane będą w biurze Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej
Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
w Katowicach ul. Adama 1 b – pokój 203 (I piętro)

od dnia 2 stycznia do dnia 1 lutego  2019 roku

 Do wniosku należy dołączyć:

  1. Odpis dyplomu magistra inżyniera/ inżyniera/ technika/ mistrza/ dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika
  2. Suplement do dyplomu ukończenia studiów wyższych/ wypis z przebiegu studiów potwierdzony przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni
  3. Oświadczenie (§ 3 ust. 7 pkt 1 rozporządzenia)/ zaświadczenie (§ 4 rozporządzenia)/ książka praktyki zawodowej/ dokument potwierdzający odbycie praktyki zawodowej
  4. Dowód uiszczenia pierwszej raty opłaty za postępowanie kwalifikacyjne w kwocie
    - wg uchwały nr 24/R/14 Krajowej Rady PIIB

Numer konta:

Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

PKO BP II O/Katowice nr 13 10202313 0000 3302 0020 3695
prosimy o dokładne opisywanie wpłaty (przelewu)
- Cel przelewu: za postępowanie kwalifikacyjne lub postępowanie egzaminacyjne
- Imię, Nazwisko, adres

5. Kwestionariusz osobowy.
6. Uprawnienia budowlane osoby potwierdzającej praktykę
7. Potwierdzenie przynależności opiekuna/opiekunów do Izby Inżynierów Budownictwa za cały okres sprawowania opieki przez opiekuna/opiekunów.

  

Osoby, które przeszły pozytywnie proces weryfikacji, a nie przystąpiły bądź nie zdały egzaminu składają tylko:

  1. Wniosek o wyznaczenie terminu egzaminu.
  2. Kartę osobową.
  3. Kserokopię decyzji o odmowie nadania uprawnień - dotyczy to osób, które nie zdały egzaminu

 

Po pozytywnej weryfikacji drugą ratę w kwocie
- wg uchwały nr 24/R/14 Krajowej Rady PIIB
należy wpłacić w terminie wyznaczonym w zawiadomieniu o egzaminie na podany poniżej numer konta:

Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Katowicach
PKO BP II O/Katowice nr 13 10202313 0000 3302 0020 3695 

Tutaj również prosimy o dokładne opisywanie wpłaty (przelewu)
- Cel przelewu: za postępowanie kwalifikacyjne lub postępowanie egzaminacyjne
- Imię, Nazwisko, adres

Egzamin pisemny (testowy) odbędzie się w dniu 17.05.2019 r.
Terminy oraz godziny egzaminów ustnych
zostaną podane indywidualnie w zawiadomieniu o egzaminie.

 


 

Przewodniczący
Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej
Śląskiej Okręgowej Izby
Inżynierów Budownictwa

mgr inż. Franciszek Buszka

UWAGA

Wyniki Egzaminu pisemnego (testowego) na uprawnienia budowlane
z dnia 17.05.2019 r.
dostępne są w Biurze Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej ŚlOIIB
Katowice ul. Adama 1b


 


 

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa przedstawia w załączeniu "Szczegółowy program egzaminów na uprawnienia budowlane"
obejmujący wykaz przepisów i obowiązujący zakres ich znajomości

Na podstawie tego programu są opracowane zestawy pytań obowiązujące w trakcie egzaminów na uprawnienia budowlane.

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM EGZAMINÓW NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE
program egzaminów  - część pierwsza
przykładowe pytania   - część druga

 

 

 

Oceń ten artykuł
(90 głosów)

Warto zobaczyć

bip logo

faq


faq

Kalendarz

Media

 

 

 

 

 

Początek strony