Aktualności - Komunikaty

XXIII Zjazd Sprawozdawczy ŚlOIIB

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

W sali konferencyjnej Stalexportu w Katowicach odbył się 20 kwietnia 2024 doroczny Zjazd ŚlOIIB, podczas którego podsumowano miniony rok działalności śląskiego samorządu zawodowego inżynierów budownictwa. W zjeździe uczestniczyło 179 spośród 219 delegatów na zjazdy ŚlOIIB w VI kadencji.

Obrady otworzył przewodniczący Rady Roman Karwowski. Chwilą ciszy uczczono pamięć zmarłych członków ŚlOIIB. Krajową Radę PIIB reprezentowała Elżbieta Bryła-Kluczny, skarbnik PIIB. W imieniu prezesa KR PIIB przekazała ona informacje o działalności Krajowej Izby, m.in. dotyczące doskonalenia zawodowego członków, opiniowania aktów prawnych z dziedziny budownictwa, działań podejmowanych w celu uświadomienia społeczeństwu rangi naszego zawodu. Akcentowała ważną rolę portalu PIIB, dostępnego po zalogowaniu dla wszystkich członków PIIB, w którym organizowane są liczne szkolenia, znajdują się programy pomocne w codziennej pracy inżyniera i w wersji elektronicznej czasopismo „Inżynier Budownictwa”. Wręczyła również przewodniczącemu rady podarowaną przez prezesa KR PIIB akwarelę z widokiem siedziby PIIB.

Delegaci wybrali na przewodniczącego XXIII Zjazdu Rafała Godulę i pozostałych członków Prezydium Zjazdu oraz komisje zjazdowe: 5-osobową Komisję Mandatową, która stwierdziła prawomocność zjazdu przy frekwencji 82,6 %, a po zatwierdzeniu „Porządku obrad i Regulaminu Zjazdu” 9-osobową Komisję Uchwał i Wniosków oraz 10-osobową Komisję Skrutacyjną. Wraz z przewodniczącym zjazdu w Prezydium pracowały 2 wiceprzewodniczące: Jolanta Korczyk i Aleksandra Repelewicz, sekretarz zjazdu Danuta Bochyńska Podloch i 4 zastępców sekretarza: Wojciech Burda, Szymon Jańcia, Bożenna Janusik i Agnieszka Brzozowska-Krupa.

Podczas zjazdu miała też miejsce uroczystość wręczenia 8 członkom ŚlOIIB Odznak Honorowych PIIB. Złote Odznaki Honorowe PIIB otrzymali: Krystyna Trojan, Adam Skorupa i Jan Spychała, a Srebrne Odznaki Honorowe PIIB: Izabela Bryt-Nitarska, Izabela Cielecka, Małgorzata Mazur, Wojciech Burda i Tomasz Herok.

Jak co roku materiały zjazdowe zostały przekazane delegatom z wyprzedzeniem, w celu umożliwienia przeprowadzenia dyskusji na spotkaniach przedzjazdowych, odbywających się we wszystkich placówkach ŚlOIIB z uczestnictwem przewodniczącego rady oraz przewodniczących pozostałych organów statutowych. W związku z tym w części sprawozdawczej odnieśli się oni jedynie skrótowo do swoich sprawozdań, wyrażając gotowość udzielenia odpowiedzi na pytania delegatów. W swoim wystąpieniu przewodniczący Rady ŚlOIIB zwracał uwagę na realizację przez ŚlOIIB zadań statutowych dotyczących pomocy w doskonaleniu zawodowym i integracji członków oraz działań związanych z przybliżaniem społeczeństwu roli inżyniera, m.in. przez organizację Dni Otwartych Inżyniera Budownictwa. Wyraził zadowolenie z rosnącej liczby osób uczestniczących w szkoleniach, zarówno tych w portalu PIIB, w którym uczestniczyło ok. 2000 członków ŚlOIIB a nasza Izba zorganizowała w ub. roku 104 szkolenia, jak i w szkoleniach z Prawa budowlanego, organizowanych przez ŚlOIIB w urzędach lub starostwach śląskich miast, oraz w szkoleniach proponowanych przez stowarzyszenia naukowo-techniczne, w których udział członków jest dofinansowywany przez Izbę. „Cieszy też coraz większa ilość członków korzystających z serwisów oferowanych w portalu PIIB oraz odwiedzających stronę internetową i profil na Facebooku, gdzie można uzyskać informacje mogące zainteresować członków nt. bieżących i planowanych wydarzeń” powiedział przewodniczący rady. Na zakończenie podziękował wszystkim osobom zaangażowanym w działania na rzecz Izby.

W związku z wygaśnięciem mandatu członka Rady ŚlOIIB na lata 2024-2026 oraz delegata na Krajowe Zjazdy PIIB w bieżącej kadencji, zjazd przychylił się do wniosku Rady ŚlOIIB o potwierdzenie uchwałami objęcie mandatów przez kandydatów, którzy podczas XXI Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego ŚlOIIB uzyskali kolejno największą liczbę głosów. Członkiem Rady ŚlOIIB w miejsce Barbary Michniewskiej będzie Jacek Kawalec, a delegatem na Krajowe Zjazdy PIIB w miejsce Krzysztofa Ciesińskiego - Przemysław Pępek.

Zjazd zatwierdził uchwałami sprawozdania organów, przyjął uchwałę w sprawie absolutorium dla Rady ŚlOIIB za 2023 rok, uchwalił Zasady Gospodarki Finansowej i Budżet ŚlOIIB na 2024 rok oraz po wysłuchaniu sprawozdania Komisji Uchwał i Wniosków zatwierdził je uchwałą. KUiW rozpatrzyła 4 wnioski, z których 3 zostaną przekazane do Krajowej Izby, 1 do Rady ŚlOIIB.

 

Tekst: Maria Świerczyńska

© 2021 Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa. Design & Development by Boar's