Wydrukuj tę stronę

XVII Zjazd Sprawozdawczo - Wyborczy ŚlOIIB

W dniu 21 kwietnia 2018 obradował w Katowicach - przy 92-procentowej frekwencji - XVII Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Delegaci podsumowali pracę w ubiegłym roku i kończącą się IV kadencję oraz wybrali władze ŚlOIIB na kolejną kadencję, tj. na lata 2018-2022.

Obrady otworzył przewodniczący Rady ŚlOIIB Franciszek Buszka, witając przybyłych 195 delegatów, spośród 212 uprawnionych do głosowania, oraz gości Zjazdu - prezesa Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Andrzeja Rocha Dobruckiego i wiceprezesa Stefana Czarnieckiego. Chwilą ciszy uczczono pamięć koleżanek i kolegów, którzy odeszli na zawsze w minionym roku. Następnie delegaci wybrali Prezydium Zjazdu i komisje zjazdowe: 5-osobową Komisję Mandatową, 8-osobową Komisję Wyborczą, 10-osobową Komisję Skrutacyjną i 7-osobową Komisję Uchwał i Wniosków. W Prezydium Zjazdu pracowali: przewodniczący Edmund Janic, zastępcy przewodniczącego Danuta Bochyńska-Podloch i Józef Bułka oraz sekretarz Urszula Kallik i 4 zastępców sekretarza: Bożena Bujoczek, Wojciech Burda, Bożenna Janusik i Piotr Hieronim Spiżewski.


W części oficjalnej przewodniczący Zjazdu poinformował o przyznanych delegatom ŚlOIIB Odznakach Honorowych PIIB, które wręczał prezes A. R. Dobrucki. Złote Honorowe Odznaki otrzymali Grzegorz Bojanowski, Leszek Eder i Maria Hanak, a Srebrne Odznaki – Ewa Latos i Joanna Then-Adamus. Poproszony o zabranie głosu prezes KR PIIB podziękował za zaproszenie i pogratulował wyróżnionym. W swoim wystąpieniu stwierdził, że reprezentowanie środowiska inżynierów budownictwa jest zaszczytem, ale przede wszystkim szczególnym obowiązkiem – trzeba mieć świadomość czym jest samorząd, jakie są społeczne oczekiwania względem niego i jego zadania. Zwrócił uwagę na potrzebę stabilności i prawdziwe docenienie naszego zawodu oraz podnoszenie jego prestiżu, w szczególności w związku z ogłoszeniem bieżącego roku Europejskim Rokiem Inżyniera Budownictwa. Dziękując za finansowe wsparcie ze strony ŚlOIIB przedstawił przebieg prac związanych z przebudową i modernizacja obiektu przy ul. Kijowskiej w Warszawie, zakupionego na siedzibę PIIB. Na zakończenie życzył delegatom odważnych decyzji i odpowiedzialnych wyborów z myślą o przyszłości całego samorządu zawodowego inżynierów budownictwa.

 

W części sprawozdawczej przewodniczący organów statutowych omówili tylko skrótowo swoje sprawozdania. Dzięki rozesłaniu z wyprzedzeniem materiałów zjazdowych była możliwość wnikliwego odniesienia się do nich na spotkaniach przedzjazdowych w poszczególnych obwodach wyborczych. Jak wynika z przedłożonych delegatom materiałów, wszystkie wybrane na XIII Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym organy statutowe i biuro działały sprawnie obsługując prawie 13 tysięcy czynnych członków ŚlOIIB. Podziw i szacunek budzi poświęcenie i ogrom pracy wykonanej przez koleżanki i kolegów od momentu utworzenia samorządu zawodowego przed 16 laty - stwierdził w swoim wystąpieniu przewodniczący Rady Franciszek Buszka. Niezmiennie staramy się dbać o to, by nigdy nie zawieźć zaufania jakim społeczeństwo obdarzyło nasz zawód, dlatego należyte wypełnianie obowiązków i doskonalenie zawodowe będą zawsze traktowane priorytetowo. Podejmowane przez lata działania i zaangażowanie na rzecz środowiska zawodowego i otoczenia społeczno-gospodarczego pokazują, że dobrze sobie radzimy jako Izba. Dowodem na społeczną akceptacją tej działalności było przyznanie Śląskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa w styczniu br. przez reprezentującą środowisko śląskie Kapitułę Laurów Umiejętności i Kompetencji Platynowego Lauru. Nawiązując do wyborów podkreślił, że wiążą się one z ważnymi decyzjami dla przyszłości naszej Izby. (…) Dzisiejszy Zjazd kończy IV kadencję i drugą kadencję mojej pracy na stanowisku przewodniczącego Rady. Był to dla mnie czas niezwykły, pełen wyzwań, nauki i kontaktów z ludźmi - stwierdził na koniec Franciszek Buszka - dziękując za współpracę, zrozumienie, pomoc i każde dobre słowo. Delegaci przyjęli uchwałami sprawozdania organów statutowych, Zasady gospodarki finansowej i budżet na 2018 rok, Ramowy program działania ŚlOIIB na lata 2018-2022 rok oraz udzielili absolutorium Radzie ŚlOIIB za rok 2017.

W kolejnej części Zjazdu wybierano przewodniczących i członków 5 organów statutowych ŚlOIIB oraz delegatów na Krajowe Zjazdy PIIB. Przed każdym wyborem na przewodniczącego organu odbywała się prezentacja osób kandydujących do tej funkcji.

Na stanowisko przewodniczącego Rady ŚlOIIB wpłynęły 2 kandydatury: Romana Karwowskiego i Piotra Szatkowskiego. Każdy z kandydatów, oprócz krótkiej charakterystyki doświadczeń w zawodzie i dotychczasowych działań na rzecz samorządu, przedstawił swoją koncepcję pracy na tym stanowisku. W głosowaniu tajnym przewodniczącym Rady ŚlOIIB został wybrany Roman Karwowski. Dziękując za wybór zapewnił, że uczyni wszystko by nie zawieźć delegatów, którzy oddali na niego swój głos, a tych którzy na niego nie głosowali chce przez swoje działania również do siebie przekonać. Jako przewodniczący Rady będzie słuchał każdego, kto ma ciekawe propozycje dla Izby i chce pracować na rzecz jej członków - dotyczy to również osób, którym nie uda się dostać do poszczególnych w organów. Na zakończenie dodał: Chińskie przysłowie mówi – 1000-kilometrowa podróż zaczyna się od pierwszego kroku. Moja podróż będzie trwała około 1460 dni. Zrobiłem dzisiaj pierwszy krok. Dołożę wszelkich starań, aby następne były tylko w dobrym kierunku i z pożytkiem dla naszej Izby.

Kandydatami na stanowisko przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej były 4 osoby: Elżbieta Bryła-Kluczny, Kazimierz Janocha, Marek Karnowski i Krystyna Trojan. W pierwszym głosowaniu żadna z nich nie zdobyła wymaganej większości. W drugim głosowaniu przewodniczącą OKR została wybrana Elżbieta Bryła-Kluczny.

Na stanowisko przewodniczącego Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej kandydowały także 4 osoby: Franciszek Buszka, Jarosław Paluszyński, Jan Spychała i Piotr Wyrwas. W pierwszej turze żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej większości, natomiast w drugiej turze na przewodniczącego OKK wybrano Franciszka Buszkę.

Również na stanowisko przewodniczącego Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego kandydowały 4 osoby: Krzysztof Ciesiński, Mikołaj Hardek, Stanisław Karpiński i Krystyna Kieres. W drugiej turze przewodniczącym OSD został wybrany Krzysztof Ciesiński; tę funkcje pełnił również w I i II kadencji ŚlOIIB.

Na stanowisko Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej koordynatora kandydowali Grzegorz Bojanowski i Elżbieta Godzieszka, która w pierwszym głosowaniu zdobyła wymaganą większość głosów.

     
Roman Karwowski      
Elżbieta Bryła - Kluczny Franciszek Buszka Krzysztof Ciesiński Elżbieta Godzieszka

Następnie delegaci wybrali 29 członków Rady ŚlOIIB, 6 członków OKR, 18 członków OKK, 16 członków OSD, 8 członków zespołu OKOZ i 22 delegatów na Krajowe Zjazdy PIIB. Wszystkie wymienione wybory zostały przyjęte przez Zjazd stosownymi uchwałami.

Delegaci przyjęli również uchwałę w sprawie nadania tytułu Honorowego Przewodniczącego Rady Stefanowi Czarnieckiemu, który dziękując za to wyróżnienie powiedział, że traktuje je jako dowód uznania dla dotychczasowej działalności na rzecz ŚlOIIB i PIIB.

Końcowym punktem obrad było przedstawienie Sprawozdania Komisji Uchwał i Wniosków oraz podjęcie w tej sprawie uchwały. Do KUiW wpłynęło 39 uchwał i 19 wniosków. Zgodnie z ostatnią uchwałą Zjazdu wszystkie wnioski zostaną skierowane do szczegółowego rozpatrzenia na najbliższym posiedzeniu Rady ŚlOIIB.

 

Maria Świerczyńska

 

 

Oceń ten artykuł
(3 głosów)