Członkostwo, opłaty, druki

Wpis na listę Śląskiej OIIB

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

PROCEDURA PRZYJĘCIA :

 

 

1. Osoba zainteresowana składa wniosek o wpisanie na listę członków Śląskiej OIIB wraz z następującymi załącznikami:

- oryginał uprawnień budowlanych (do wglądu) lub poświadczoną notarialnie kopię,
(W przypadku wysyłania wniosku pocztą i posiadania uprawnień budowlanych wydanych przez Okręgową Komisję Kwalifikacyjną Śląskiej OIIB prosimy przesłać kserokopię uprawnień
.)

- kserokopia dowodu wpłaty tytułem wpisowego kwoty 100 zł

 
którą należy uiścić na konto ŚlOIIB:
 

Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
PKO BP II O/Katowice nr 13 10202313 0000 3302 0020 3695

(UWAGA – numer konta dotyczy tylko wpłaty wpisowego)

2. Skład Orzekający Rady ŚlOIIB sprawdza m.in., czy złożone dokumenty spełniają wymagania art. 5 ust. 2 ustawy z 15 grudnia 2000 r. oraz nadaje numer członkowski (ewidencyjny).

3. Rada ŚlOIIB na wniosek Składu Orzekającego Rady podejmuje uchwałę o wpisaniu bądź odmowie wpisania na listę członków ŚlOIIB.

4. Biuro Izby wysyła na adres wnioskodawcy:

- zawiadomienie o uchwale Rady ŚlOIIB, od której wnioskodawca może się odwołać do Krajowej Rady,

- informację o indywidualnych numerach kont bankowych, na które należy wpłacić składki członkowskie oraz ubezpieczenie OC.

- dane do aktywacji konta i logowania na portalu piib.

 Numery kont można sprawdzić na stronie internetowej www.piib.org.pl 
- zakładka Lista członków

5. Po wpłynięciu wpłat na konta zostaje wystawione w formie elektronicznej zaświadczenie o członkostwie.
Zaświadczenia w formie papierowej wystawiane są po zgłoszeniu.

 

Przyjęcie może nastąpić najwcześniej od pierwszego dnia następnego miesiąca
od wpłynięcia dokumentów do Biura Śląskiej OIIB.

Korespondencja dot wpisu do ŚlOIIB jest wysyłana do wnioskodawcy
na początku miesiąca następnego po złożeniu dokumentów

Wnioski w formie pisemnej można składać w Biurze ŚlOIIB w Katowicach
oraz w Placówkach terenowych i Punktach informacyjnych do 20-go każdego miesiąca.
 


 

Wniosek o wpisanie na listę członków
Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
 

otwórz plik [format .pdf]

 

Ponowny wpis na listę członków ŚlOIIB (po skreśleniu)

Na podstawie art. 42 ust. 2a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2014 r, poz. 1946) oraz uchwały nr 20/R/2015 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 21 października 2015 r. w sprawie trybu i zakresu przeszkoleń uzupełniających, Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Katowicach (ŚlOIIB), informuje, że przed ponownym wpisem na listę członków ŚlOIIB, należy odbyć szkolenie uzupełniające.

W celu odbycia szkolenia, należy aktywować swoje konto na portalu PIIB znajdującego się na stronie www.piib.org.pl a następnie po zalogowaniu się odbyć szkolenie p.n.: „Szkolenie uzupełniające poprzedzające ponowny wpis na listę Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwaw systemie e-learningowym.

Dane do aktywacji konta dostarcza biuro ŚlOIIB.

Instrukcja dot. aktywacji konta oraz uruchomienia szkolenia
znajduje się na portalu PIIB w zakładce  pomoc.


 Wnioski w formie pisemnej można składać w Biurze ŚlOIIB w Katowicach
oraz w Placówkach terenowych i Punktach informacyjnych do 20-go każdego miesiąca.

© 2021 Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa. Design & Development by Boar's