O Izbie

Image

Koleżanko, Kolego

Sprawdź co otrzymujesz będąc członkiem ŚlOIIB
Zapraszamy do ŚlOIIB

Działalność ŚlOIIB

Podstawa funkcjonowania

Podstawa funkcjonowania

„Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa jest jednostką organizacyjną samorządu zawodowego działającą na mocy ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów  oraz inżynierów budownictwa (tekst pierwotny: Dz. U. 2001 r. Nr 5 poz. 42) (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 1725). ŚlOIIB powstała w roku 2001 i jest jedną z 16 okręgowych Izb działających w ramach Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

ŚlOIIB zrzesza inżynierów i techników w dziewięciu branżach:

  • konstrukcyjno-budowlanej, (BO) obejmującej także specjalność architektoniczną w ograniczonym zakresie
  • instalacji sanitarnych (IS)
  • instalacji elektrycznych (IE)
  • wodnych i melioracji (WM)
  • budownictwa drogowego (BD)
  • budownictwa mostowego (BM)
  • budownictwa kolejowego (BK)
  • telekomunikacji (BT)
  • wyburzeniowej (BW)

Zgodnie z ustawą o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów, prawo wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie przysługuje wyłącznie osobom wpisanym na listę członków właściwej dla miejsca stałego zamieszkania izby samorządu zawodowego.

Członkowie izby podlegają obowiązkowi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Poniżej zamieszczamy link do dokumentów stanowiących prawną podstawą funkcjonowania ŚlOIIB i określających zasady funkcjonowania Izby.

OTWÓRZ

© 2021 Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa. Design & Development by Boar's