Uprawnienia budowlane - Komisja kwalifikacyjna

Rzeczoznawstwo Budowlane

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Regulamin postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadawania tytułów rzeczoznawcy budowlanego - pobierz plik

Załączniki zawarte w regulaminie:
1
. Wniosek o nadanie tytułu rzeczoznawcy - pobierz plik
2. Karta osobowa - (załacznik nr 2 do regulaminu)
3. Zaświadczenie o praktyce - (załacznik nr 3 do regulaminu)
4
. Wniosek o ponowne nadanie tytułu rzeczoznawcy (załącznik nr 10 do regulaminu)

Opłata skarbowa za wydanie decyzji w sprawie nadania tytułu rzeczoznawcy budowlanego

RZECZOZNAWSTWO

 

Rzeczoznawcą budowlanym może być osoba, która:

1. korzysta w pełni z praw publicznych,
2. posiada:

a) tytuł zawodowy magistra inżyniera, magistra inżyniera architekta, inżyniera lub inżyniera architekta,

b) uprawnienia budowlane bez ograniczeń,

c) co najmniej 10 lat praktyki w zakresie objętym rzeczoznawstwem,

d) znaczący dorobek praktyczny w zakresie objętym rzeczoznawstwem.

 

Osoba zainteresowana uzyskaniem tytułu rzeczoznawcy budowlanego składa -
za pośrednictwem Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej właściwej dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy wniosek do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej.

Do wniosku należy dołączyć:

1. odpis dyplomu ukończenia szkoły wyższej,
2. odpis uprawnień budowlanych bez ograniczeń,
3. oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych,
4. zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego,
5. życiorys zawodowy,
6. dowody 10-letniej praktyki w zakresie objętym rzeczoznawstwem,
7. dowód wniesienia opłaty za postępowanie kwalifikacyjne w wysokości 1200 zł (tysiąc dwieście złotych) na poniższe konto:

Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa ul. Adama 1b, 40-467 Katowice
PKO BP I O/Katowice nr 13 10202313 0000 3302 0020 3695

z dopiskiem:„opłata za postępowanie w sprawie nadania tytułu rzeczoznawcy".

8. dowody posiadania znaczącego dorobku praktycznego w zakresie objętym rzeczoznawstwem,
9. karta osobowa.

 

Zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 76a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w  ramach postępowania administracyjnego dokumenty powinny być składane w formie oryginału. Jednocześnie ustawodawca dopuszcza jednak możliwość przedłożenia kopii poświadczonej przez organ, który go wytworzył lub odpis dokumentu, jeżeli jego zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym.

 

© 2021 Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa. Design & Development by Boar's