Wydarzenia w ŚlOIIB

Warsztaty w Wiśle Jaworniku

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

W tym roku po raz dziesiąty odbyły się w Hotelu Stok w Wiśle-Jaworniku w dniach 15 do 17 maja warsztaty szkoleniowe organizowane przez Śląską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa przy wsparciu merytorycznym Dyrektora Wydziału Infrastruktury Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach oraz Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Przewodniczący Rady ŚlOIIB Roman Karwowski otwierając doroczne spotkanie przedstawicieli organów statutowych Śląskiej OIIB oraz organów administracji architektoniczno-budowlanej (AAB) i nadzoru budowlanego (NB) województwa śląskiego przywitał uczestników, wśród nich m.in. dyrektor Wydziału Infrastruktury ŚUW Bożenę Goldamer-Kapałę i Śląskiego WINB Elżbietę Oczkowicz  (współorganizatorki warsztatów) oraz Małopolskiego WINB Andrzeja Macałkę, prezesa Krajowej Rady PIIB Mariusza Dobrzenieckiego, a także przewodniczących rad okręgowych: Janusza Szczepańskiego z Dolnośląskiej OIIB, Mirosława Boryczkę z Małopolskiej OIIB i Grzegorza Dubika z Podkarpackiej OIIB, skarbnika PIIB Elżbietę Bryłę-Kluczny i Tomasza Radziewskiego, przewodniczącego 2 komisji Krajowej Rady PIIB: Komisji Prawno-Regulaminowej i Komisji ds. zmian przepisów Prawa budowlanego.

Nawiązując do jubileuszu 10-lecia warsztatów, przypomniał że zostały zainicjowane w 2013 roku przez przewodniczącego Rady ŚlOIIB Franciszka Buszkę, dyrektora Wydziału Infrastruktury Igora Śmietańskiego oraz Śląskiego WINB Jana Spychałę i odbywają się co rok, z wyjątkiem pandemicznych lat 2020 i 2021. Ich niezmiennym celem jest współdziałanie członków Izby z organami AAB i NB oraz w wyniku wspólnych szkoleń i dyskusji uzyskanie jednolitego stanowiska wszystkich podmiotów uczestniczących w procesie budowlanym w odniesieniu do często zmieniających się i niejednolicie interpretowanych przepisów Prawa budowlanego. Temu celowi służą także organizowane przez ŚlOIIB dla członków Izby seminaria szkoleniowe na temat zmian w przepisach Prawa budowlanego, odbywające się w starostwach i urzędach śląskich miast, na które zapraszani są również pracownicy AAB i NB.

Poproszony o zabranie głosu prezes KR PIIB Mariusz Dobrzeniecki akcentował, jak ważną sprawą dla władz Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa jest podejmowanie działań w kierunku ustanowienia dobrego prawa, czytelnego i przyjaznego osobom sprawującym samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. PIIB opiniuje liczne akty prawne mające związek z inwestycjami budowlanymi i przekazuje wyniki prac do ośrodków legislacyjnych; niestety nie zawsze nasze uwagi są uwzględniane. Podkreślając swoje uznanie dla wszelkich działań zmierzających do usprawnienia procesu inwestycji budowlanych, gratulował wartościowego przedsięwzięcia i życzył owocnych obrad.

Program tegorocznych warsztatów obejmował następujące tematy:

- Nowe instrumenty planistyczne.

- Zmiany wprowadzone w 2024 roku w Pb i WT.

- Wybrane zagadnienia z zakresu postępowań AAB (m.in. wznowienie postępowania i inne przypadki, bieżące orzecznictwo sądowo-administracyjne).

- Odpowiedzialność dyscyplinarna osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie - w postępowaniach prowadzonych przez organy NB.

- Wykorzystanie elektronicznych rejestrów w postępowaniach prowadzonych przez organy NB.

- Akty prawa miejscowego w procesie inwestycyjnym.

Podczas warsztatów odbyły się także posiedzenia plenarne Prezydium Rady ŚlOIIB oraz organu Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.

Warsztaty, umożliwiające wysłuchanie interesujących wykładów i prezentacji oraz uczestnictwo w dyskusjach nad szczegółowymi problemami - zarówno w sali wykładowej jak i w indywidualnych rozmowach kuluarowych, są niezmiennie wysoko oceniane przez uczestników. Wspólne szkolenia, będące okazją do dzielenia się doświadczeniami oraz budowaniu relacji przekładają się na lepszą współpracę pomiędzy organami, od których zależy właściwe prowadzenie procesu budowlanego, co podkreślają zarówno członkowie ŚlOIIB jak i pracownicy AAB oraz NB.

Na zakończenie warsztatów przedstawiciele organizatorów: Tomasz Radziewski i Bożena Goldamer-Kapała podziękowali uczestnikom za aktywny udział i zaprosili na kolejne za rok.

 

 

 

 

 

 

© 2021 Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa. Design & Development by Boar's